Vårt arbete i Sydafrika


SkolbarnAfrika stöder organisationen Pathfinders i Sydafrika som bedriver en scoutverksamhet och en social verksamhet i utsatta områden runt Kapstaden.

Vi har också ”fadderungdomar” som vi hjälper till en god utbildning. Dessutom stöttar SkolbarnAfrika tidsbegränsade projekt för särskilt angelägna ändamål. 


 Scoutarbete och socialt arbete


SkolbarnAfrika samarbetade under många år med organisationen Royal Rangers. När Royal Rangers sydafrikanska ledning flyttade drygt 40 mil österut bildade de lokala ledarna i Kapstaden scoutorganisationen Pathfinders. Det är bl.a. genom denna organisation som SkolbarnAfrikas hjälparbete idag förmedlas. Pathfinders ledare bor själva i de kåkstadsområden där verksamheten bedrivs. De känner problemen och lever med svårigheterna i vardagen. De är alla stabila människor med god utbildning.

 

Pathfinders bedriver en traditionell scoutverksamhet med läger, samlingar och fysiska aktiviteter. Barnen och ungdomarna får också undervisning och får lära sig grundläggande värderingar som att


  • alltid göra sitt bästa,
  • vara ren i tanke, tal och handling,
  • vara ärlig och hålla sina löften,
  • vara vänlig och hjälpsam,
  • känna ansvar för andra och för vår natur,
  • visa hänsyn till föräldrar och ledare,
  • vara trogen sin familj och sina vänner,
  • vara öppen för ett liv i kristen gemenskap.


Pathfinders arbetar inte bara utifrån ett fysiskt utan framför allt utifrån ett socialt, andligt, mentalt och emotionellt perspektiv och då med socialt inriktade aktiviteter. Arbetet bedrivs också med utgångspunkt från en hållbar syn på natur och miljö.


Ordföranden i Pathfinders styrelse är Elma Kloppers, som är socialarbetare och utredare. Vice ordförande är Settie Diergaardt som är militär med överstelöjtnants grad. Samtliga ledare är lokala med mycket god kännedom om förhållandena i de olika kåkstäderna.

 

Några av ledarne i Pathfinders; Settie och Juliana Diergaardt, Elma Kloppers, Joycelyn Quanson, Lorna Leeman med en god vän samt Martin och Haneline Hanekom

Gunnel Emgård från SkolbarnAfrika vid en ungdomssamling i kåkstaden Delft 2021

Fadderbarn - fadderungdomar

 

SkolbarnAfrika har under åren haft ett 40-tal fadderbarn. För tillfället börjar vi inte med några nya åtaganden. De som redan är fadderungdomar fortsätter som hittills och det nuvarande programmet består därför ytterligare några år, tills alla har passerat igenom utbildningssystemet. Det handlar då i första hand om sociala hjälpinsatser till särskilt behövande ungdomar.

 

I stället för att ha ett fadderbarn från lågstadiet upp till och med gymnasiet och ofta vidare på universitet och högskolor gör vi insatser till särskilt behövande under en kortare period.

 

Några av de ungdomar som f.n. ingår i vårt fadderbarnsprogram är Antonio som studerar vid University of Western Cape där han läser ett treårigt ekonomiskt program (Bcom Accounting) och Laquesha som går sitt första år vid Stellenbosch University där hon läser ett treårigt bildningsprogram – BA Degree in the Humanities – vid Faculty of Arts & Science. Vidare stöder vi Christelle som går i ”grade 10” vid Belhar High School och Ti-shaan som kommer från mycket fattiga förhållanden och vill återuppta sina tidigare avbrutna ingenjörsstudier vid Northlink College.


SkolbarnAfrika har regelbundna kontakter med samtliga fadderungdomar och deras anhöriga via framför allt Whatsup men också via mail. Dessutom har en av scoutledarna vårt uppdrag att regelbundet besöka ungdomarna och följa upp deras situation och studieresultat.  

Två av SkolbarnAfrikas fadderungdomar; Antonio Abrahams och Laquesha Damon

Aktuella projekt


Projekt MAT

Pandemin drabbade Sydafrika hårt. Under långa tider var landet i princip nedstänkt med allmänt utegångsförbud.  Vårt arbete drabbades genom att scoutläger, veckosamlingar och andra möten inte kunde äga rum. Vi förlorade ledare som avled i covild-19 och många av våra barn och ungdomar blev sjuka.  Redan tidigt fick vi rapporter om akut brist på mat. Vi startade därför redan 2020 projektet MAT.

 

För de fattiga i kåkstäderna försvann den lilla möjlighet till inkomst som de hade när pandemin slog till. Bristen på pengar ledde till brist på mat. Våldet ökade och matleveranserna blev överfallna. Varubilar och affärscentra plundrades. Inte ens den vanliga ambulerande köttaffären på hjul kunde fortsätta.

 

En av våra kontaktpersoner, Thabo Shebalabala, skrev redan i ett tidigt skede följande till oss: ”Needing help with food and groceries and essential things like electricity is a big issue as people are not able to go to work and not getting paid because they cannot work during the lockdown”.

 

SkolbarnAfrikas målsättning är att stödja barn och ungdomar som lever under svåra sociala förhållanden och i stor fattigdom. När vi såg hur familjerna drabbades blev det oerhört angeläget att hjälpa. Vi hade då god hjälp av Pathfinders ledare som bodde mitt i nöden. De svarade för distribution av matpaket till särskilt behövande. Vid ett antal tillfällen under både 2020 och 2021 har SkolbarnAfrikas därför delat ut matpaket. Vi gör det även under 2022 och fortsätter till dess att läget efter pandemin har stabiliserats. 


 

Projekt THANDI

Thandi är en ung begåvad kvinna som pga. sin totala avsaknad av medel fick problem i det sydafrikanska utbildningssystemet. När hon efter en utbildning i Bioscience lyckades komma in på läkarutbildningen saknade hon pengar för att lösa ut sitt examensbevis. Utan uppvisande av examensbeviset fick hon inte påbörja utbildningen. I stället började hon då en fyraårig sjuksköterskeutbildning vid University of Western Cape (det var samma universitet där hon studerat Biosciense och där hade man ju hennes examensbevis). Men efter två år fick hon problem. Det var då slut på möjligheten att få stipendier. Hon hade inga pengar till kursavgifterna och hon fick helt enkelt inte fortsätta. I det läget gick SkolbarnAfrika in och hjälpte henne och i december 2018 kunde hon avlägga sin sjuksköterskeexamen. Det gjorde hon som A-student med betyget ”Summa Cum Laude” (med högsta beröm) som bara ges till några enstaka procent av de studerande.

 

Thandis dröm är att bli läkare. Hon sökte därför på nytt in till läkarutbildningen. När hon kallades till en antagningsintervju 2019 låg hon svårt sjuk på ett sjukhus då hon bl.a. förlorade ett väntat barn. När hon 2020 sökte på nytt kom hon in Free State University i Bloemfontein. Det är hon tacksamför men tyvärr ligger det 1000 km från Kapstaden där hon har sin man, sin dotter och en liten nyfödd son.

 

Thani har hitintills klarat läkarutbildningen galant. Hon kommer att avlägga läkarexamen 2025. Efter förhandlingar med regionen för Western Province får hon nu hjälp av dem med sina kursavgifter. I gengäld kommer hon som läkare att arbeta i regionen när hon är klar. Från SkolbarnAfrikas sida behöver vi stödja henne med kostnader för studentrum och transporter.

 

Inkommer medel fortsätter vi med projekt Thandi t.o.m. 2025.


 

Projekt SEVEN de LAAN

I några sanddyner nära Indiska oceanen ligger kåkstäderna Seven de Laan och Masincedane. I dessa bor extremt fattiga familjer i plåtskjul. I stort sett alla där är arbetslösa och saknar inkomst. I området arbetar två volontärer, Thabo och Diana Shebalabala, som SkolbarnAfrika stöder. De brinner för att hjälpa barnen i området men också de vuxna med alla de problem som finns.

 

Thabo har t.ex. organiserat en grupp med män från kåkstäderna som träffas regelbundet. Många av deltagarna har problem med droger och alkohol. Genom Thabos insats har de fått en möjlighet till vård och rehabilitering. Många av dem har sedan kunnat få en utbildning och t.o.m. ett arbete. En vuxen förälder med ett arbete är en stor trygghet för ett barn.

 

2020 drabbades Thabo dessvärre av en njursjukdom och han väntar i dag på en transplantation. Det innebär att andra medarbetare nu fått ta över hans arbete i de båda kåkstäderna. Från SkolbarnAfrikas sida fortsätter vi att stödja Thabo och hans familj under den rådande sjukdomstiden.

 

Projektet kommer förhoppningsvis att fortsätta under såväl 2022 som 2023.

SkolbarnAfrikas matpaket på väg ut till behövande familjer

Vill du stödja ett projekt?


Det gör du enklats genom att skicka en gåva till

bankgiro 255-6033 eller plusgiro 592345-3.

Du kan också betala till Paypal: info@skolbarnafrika.se

Märk din inbetalning med namn och adress (så att du kan få skattereduktion). Skriv också vilket projekt du vill stödja.

Ett tidigare projekt


Ett av SkolbarnAfrikas avslutade projekt är skolbygget på Madagaskar 2018. Uppe i det nordvästra hörnet av Madagaskar, nära Nosy Be, finns ett litet samhälle som heter Ampamata. Där bor ett antal fattiga fiskare. Byn är mycket outvecklad. Den kan endast nås med båt. Där startades en skola för ett antal år sedan med en lärare och ett 30-tal barn. Skolan byggdes med bamburör och flygblad. Byggnaden fungerade när det var torrt väder. Men när de häftiga monsunregnen kom, dränktes skolan i vatten och barnen fick sitta i lera och sörja.

 

SkolbarnAfrika fick, via kontakterna i Sydafrika, vetskap om situationen. Även om vår verksamhet i första hand är koncentrerad till Sydafrika insåg vi behovet och beslöt oss för att hjälpa till. En grupp frivilliga medarbetare från Sydafrika reste till Ampamata i juli 2018 och byggde då en helt ny skola på 80 m2 med två klassrum med cementgolv, väggar, dörrar och fönster och ett stabilt plåttak. SkolbarnAfrika svarade för inköp av allt byggmaterial och för transporterna. Kostnaden uppgick till 57 000 kr och möjliggjordes bl.a. genom en generös gåva på 50 000 från ByggRex i Väst AB.

 

Det blev en stor fest när skolan var klar och kunde invigas. Vi är mycket tacksamma för att de extremt fattiga barnen i Ampamata nu fått tillgång till en riktigt fin skola.

SkolbarnAfrikas skolbygge på norra Madagaskar finasierat av Byggrex AB