Vårt arbete i Sydafrika


SkolbarnAfrika hjälper ungdomar till en god utbildning, stöttar en scout-organisation i Kapstaden och under-stödjer enkilda som har det svårt på olika sätt.


Genom Jubilee Charitable Trust är vi också engagerade i ett antal angelägna sociala hjälpprojekt med stöd till barn och unga, mat till behövande och hjälp till fattiga och hemlösa.


Fadderungdomar

 

SkolbarnAfrika har under åren haft ett 40-tal fadderbarn. För tillfället börjar vi inte med några nya åtaganden. De som redan är fadderungdomar fortsätter som hittills och det nuvarande programmet består därför ytterligare några år, tills alla har passerat igenom utbildningssystemet. Det handlar då i första hand om sociala hjälpinsatser till särskilt behövande ungdomar.

 

I stället för att ha ett fadderbarn från lågstadiet upp till och med gymnasiet och ofta vidare på universitet och högskolor gör vi insatser till särskilt behövande under en kortare period.

 

Några av de ungdomar som f.n. ingår i vårt fadderbarnsprogram är Antonio som studerar vid University of Western Cape där han under 2023 läser fjärde året på ett ekonomiskt program (Bcom Accounting) och Laquesha som läser på sitt tredje år vid Stellenbosch University på ett utbildningsprogram – BA Degree in the Humanities – vid Faculty of Arts & Science, för att bli psykolog. Vidare stöder vi Christelle som börjar i ”grade 11” vid Belhar High School i januari 2023.


SkolbarnAfrika har regelbundna kontakter med samtliga fadderungdomar och deras anhöriga via framför allt Whatsup men också via mail. Vi träffade också samtliga fadderungdomar och deras närmaste vid vårt besök i Kapstaden i december 2022. Dessutom har en av scoutledarna uppdraget att regelbundet besöka ungdomarna och följa upp deras situation och studieresultat.  

Två av SkolbarnAfrikas fadderungdomar; Antonio Abrahams och Laquesha Damon

 Scoutorganisationen Pathfinders


SkolbarnAfrika samarbetade under flera år med organisationen Royal Rangers. När Royal Rangers 2016 flyttade sin verksamhet till George bildades en ny scoutorganisation i Kapstaden – Royal Rangers Western Province (RRWP) – som sedan namnändrades till Pathfinders. Det är genom denna organisation som vårt hjälparbete förmedlats under de senaste åren. Pathfinders ledare bor själva i de kåkstadsområden där verksamheten bedrivs. De känner problemen och lever med svårigheterna i vardagen.  


Pathfinders bedriver en traditionell scoutverksamhet med läger, samlingar och fysiska aktiviteter. Men man arbetar inte bara utifrån ett fysiskt utan också utifrån ett socialt, andligt, mentalt och emotionellt perspektiv och då med socialt inriktade aktiviteter.  


Under pandemin kunde Pathfinders inte arbeta på det sätt man tänkt sig. I stället för scoutverksamhet och ungdomssamlingar bedrev man ett socialt hjälparbete genom bl.a. utdelning av förnödenheten till behövande – ett arbete som SkolbarnAfrika stödde.

När pandemin släppte sitt grepp om samhället upphörde matutdelningen. Samtidigt kom inte ungdomsarbetet i gång i den om-fattning som tidigare gällt. 2022 anordnade man endast ett helgläger i månadsskiftet april/maj och en ”hike” med några ungdomar under hösten. Det stöd som Pathfinders fick från SkolbarnAfrika under 2022 kommer därför att räcka också under 2023. Pathfinders tar numera även betalt av ungdomarna för resor och mat i samband med aktiviteter. Det bidrar till att man rent ekonomiskt kan stå på egna ben.

 

Projekt Thandi

Thandi Mpambani med sonen Othalive

 Thandi är en ung begåvad kvinna från Mfuleni, ett mycket fattigt slumområde i utkanten av Kapstaden. På grund av sin totala avsaknad av medel fick problem i det sydafrikanska utbildningssystemet. När hon efter en utbildning i Bioscience lyckades komma in på läkarutbildningen saknade hon pengar för att lösa ut sitt examensbevis. Utan uppvisande av examensbeviset fick hon inte påbörja utbild-ningen. I stället började hon då en fyraårig sjuksköterskeutbildning vid Univer-sity of Western Cape (det var samma universitet där hon studerat Biosciense och där hade man ju hennes examensbevis). Men efter två år fick hon problem. Det var då slut på möjligheten att få stipendier. Hon hade inga pengar till kursav-gifterna och hon fick helt enkelt inte fortsätta. I det läget gick SkolbarnAfrika in och hjälpte henne och i december 2018 kunde hon avlägga sin sjuksköterske-examen. Det gjorde hon som A-student med betyget ”Summa Cum Laude” (med högsta beröm) som bara ges till några enstaka procent av de studerande.


Thandis dröm är att bli läkare. Hon sökte därför på nytt in till läkarutbildningen. När hon kallades till en antagningsintervju 2019 låg hon svårt sjuk på ett sjukhus där hon då hade förlorat ett väntat barn. När hon 2020 sökte på nytt kom hon in vid läkarutbildningen på Free State University i Bloemfontein. Det är hon tack-samför men tyvärr ligger det 1000 km och 12 timmars bussresa från Kapstaden, där hon har sin man, sin dotter Olo (f. 2013) och en liten son (f. 2020).

 

Thandi har hitintills klarat alla sina kurser med goda betyg. Det andra året av den femåriga utbildningen anses av många som den svåraste delen och den har Thandi nu klarat av. Hon trivs bra på sitt universitet, som också har ett gott renommé i Sydafrika. Men naturligtvis saknar hon hela tiden sin familj.

Thandi är lite av SkolbarnAfrikas flaggskepp, inte minst därför att hon är så ambitiös och arbetar så målmedvetet med sina studier. Hon kommer att bli klar som läkare i december 2025 och därefter göra sin AT-tjänstgöring. Men då får hon lön. Så fram till läkar-examen behöver hon hjälp inte minst för sina kostnader med den dubbla bosättningen. Även utgifterna för resor, undervisnings-material och skolavgiften för dottern Olo tär på ekonomin. Hennes kursavgifter betalas numera av den regionala utbildningsenhe-ten för Western Province . I gengäld har Thandi förbundit sig att som färdig läkare arbete i den regionen.

 

Projekt Thabo


I några sanddyner nära Indiska oceanen ligger kåkstäderna Seven de Laan och Masincedane. I dessa bor extremt fattiga familjer i plåtskjul. I stort sett alla där är arbetslösa och saknar inkomst. I området arbetade två volontärer, Thabo och Diana Shebalabala, som SkolbarnAfrika stöder. De brinner för att hjälpa barnen i området men också de vuxna med alla de problem som finns.


Thabo har t.ex. organiserade en grupp med män från kåkstäderna som träffas regelbundet. Många av deltagarna hade problem med droger och alkohol. Genom Thabos insats fick de fått en möjlighet till vård och rehabilitering. Många av dem har sedan kunnat få en utbildning och t.o.m. ett arbete.  


2020 drabbades Thabo dessvärre av en njursjukdom. Det innebär att andra medarbetare nu fått ta över hans arbete i de båda kå-städerna. Från SkolbarnAfrikas sida fortsätter vi dock att stödja Thabo och hans familj under den rådande sjukdomstiden.


I väntan på en njurtransplantation får Thabo i dag dialys i hemmet vid fyra olika tillfällen á 20 minuter varje gång. Det är mycket krävande för honom och han kan p.g.a. dialysen inte få något arbete. Till detta kommer att yngsta dottern som är två år, nyligen diagnostiserats för epilepsi. Hustrun Diana är hemma hos de två barnen (äldsta dottern är fyra år) och som icke sydafrikansk medborgare har hon f.n. inget arbetstillstånd. Så hela familjen befinner sig i ett utomordentligt svårt läge både hälsomässigt och finansiellt.  

 

Projekt MAT


Pandemin drabbade Sydafrika hårt. Under långa tider var landet i princip nedstänkt med allmänt utegångsförbud.  Vårt arbete drabbades genom att scoutläger, veckosamlingar och andra möten inte kunde äga rum. Vi förlorade ledare som avled i covild-19 och många av våra barn och ungdomar blev sjuka.  Redan tidigt fick vi rapporter om akut brist på mat. Vi startade därför redan 2020 projektet MAT.

 

För de fattiga i kåkstäderna försvann den lilla möjlighet till inkomst som de hade när pandemin slog till. Bristen på pengar ledde till brist på mat. Våldet ökade och matleveranserna blev överfallna. Varubilar och affärscentra plundrades. Inte ens den vanliga am-bulerande köttaffären på hjul kunde fortsätta.

 

En av våra kontaktpersoner, Thabo Shebalabala, skrev redan i ett tidigt skede följande till oss: ”Needing help with food and groceries and essential things like electricity is a big issue as people are not able to go to work and not getting paid because they cannot work during the lockdown”.

 

SkolbarnAfrikas målsättning är att stödja barn och ungdomar som lever under svåra sociala förhållanden och i stor fattigdom. När vi såg hur familjerna drabbades blev det oerhört angeläget att hjälpa. Vi hade då god hjälp av Pathfinders ledare som bodde mitt i nöden. De svarade för distribution av matpaket till särskilt behövande. Vid ett antal tillfällen under både sedan 2020 har Skolbarn-Afrika därför delat ut matpaket.  


Fr.o.m. 2023 fortsätter vi inte med MAT som ett särskilt projekt. Men då föreningen fått ett mycket stor gensvar på det arbete vi gjort med utdelning av mat och förnödenheter under pandemin kommer vi att fortsätta ett arbete så att utsatta och hungriga också kan få hjälp till ett mål mat.


SkolbarnAfrikas matpaket på väg ut till behövande familjer under pandemin

Social hjälpverksamhet - några olika projekt


När SkolbarnAfrika i samband med pandemin gjorde ett upprop om hjälp med matpaket fick vi ett stort gensvar. Det ledde till att föreningen, inte minst efter önskemål från givare och sponsorer, kunde utvidga verksamheten och börja stödja nya angelägna pro-jekt. Under 2022 besökte vi olika projekt i Kapstaden som bedriver ett fantastiskt fint arbete. Det är olika projekt som rör stöd till barn och ungdomar men också mat till behövande och hjälp till fattiga och hemlösa. Våra bidrag förmedlas via Jubilee Charitable Trust. Det är en stiftelse med nära anknytning till Jubilee Church vid 20 Nelson road i Salt River.


I det följande redovisas fyra olika verksamheter som SkolbarnAfrika lämnat stöd till med början 2022. Det är också verksamheter som vi på ort och ställe besökt och där vi fått en mycket god inblick i hur arbetet bedrivs.

 

Youth Solutions Africa (YSA)


Youth Solutions Africa (YSA) är en organisation som bildades 2008. Det började som ett litet utfodringsprojekt för gatubarn, hemlösa ungdomar och vuxna och har sedan dess vuxit till ett betydelsefullt socialt hjälparbete. Visionen är: ”To reach out to disadvantages children youth and adults living on the streets and in the townships and to help reduce the numbers of homeless people”. 


Vid soppköket på 9 Shelley Rd i Salt River serverar man varje dag frukost och lunch till mellan 80 och 100 personer. Till den enkla lokalen är alla välkomna. De som kommer är   behövde verkligen all den hjälp de kunde få.


Den enkla lokalen för matutdelning förvandlades på eftermiddagen ett slags ”fritids” kallat ”School in a box”. Då kommer ca 100 barn dit med buss från olika platser efter ordinarie skoltids slut. Där får barnen något att dricka och en frukt och enkel undervisning, i till exempel hur man använder datorer.

Beth Uriel home for young men in Salt River


Beth Uriel ett inackorderingshem för upp till 40 pojkar i åldern 16 till 26 år som drivs av en organisation som heter South African Christian Directory. De har sin verksamhet förlagd till 289 Victoria Rd i Salt River. Verksamheten startade för drygt 35 år sedan och är unik i sitt slag i Sydafrika. Namnet Beth Uriel är hebreiska och betyder House of Light. Beth Uriels målsättning är att ”ge unga män från fattiga samhällen möjlighet att leva meningsfulla, självständiga liv genom evangeliet, utbildning och arbete.”  


Pojkarna/männen kommer till Bet Uriel från familjer som inte kan försörja dem eller ta hand om dem. Samtliga drogtestas eftersom man inte tar emot personer med drogmissbruk. De måste mena allvar med sina studier och vilja kämpa på för att nå sina mål. Beth Urial försöker hjälpa pojkarna till just den utbildning eller det arbete de själva önskar.  


Ett lyckat initiativ blev det också när man för en tid sedan inrättade ett kafé i en container på bakgården. Där skapade man en mysig gårdsmiljö där besökarna serveras kaffe av stolta svarta unga män. De har fått utbildning till baristor. En av pojkarna visade sig ha en mycket speciell talang för att göra kaffe och blev snart headhuntad till ett av Kapstadens bästa kaféer. 


Förutom mat, skydd och hjälp med utbildning, får pojkarna också utbildning i socialt beteende, livskunskaper och andra färdigheter (t.ex. hur man gör en cv, hur man upprättar en ansökan, hur man öppnar ett bankkonto etc.). Man ger dem förnyat hopp och tro på livet – något många har förlorat under sin uppväxt i dysfunktionella och faderlösa familjer. På Beth Uriel möter pojkarna omsorg, kärlek och tillit. De får en unik möjlighet till ett nytt och bättre liv utan fattigdom, övergrepp och hård brottslighet, vilket annars är den hårda verkligheten för alltför många svarta och färgade sydafrikaner.

Gunnel Emgård från SkolbarnAfrikas tillsammans med Tinotenda Mhunau vid Ikaya Labantu care centre i kåkstaden Langa

Tafadzwa Mapfumo, en av pojkarna vid kaféet på Beth uriel i Salt River

Ikhaya Labantu care centre in Langa township


Ikhaya Labantu care centre är en plats för hemlösa och personer med funktionshinder inrymd i en gammal sovsalsbyggnad från apartheidtiden. Verksamheten, som drivs i nära samarbete med Jubilee Church. Centret, ligger i Langa - en av Kapstadens äldsta kåkstäder.


Ikhaya Labantu care centre tar man hand om ett 40-tal personer och deras fysiska, känslomässiga och andliga behov. Det fins en avdelning för män och en för kvinnor. Där får man bo, äta och sova och stanna kvar resten av ditt liv. Ett slags ålderdomshem om man så vill även den yngste bara är 26 år (handikappad) och den äldsta 82. Medelåldern ligger runt 58 år. Man betalar R 1600 (ca 960 kr) per månad av den pension som staten ger på R 2000 (ca 1200 kr). Det som klienterna betalar täcker dock inte de faktiska kostnaderna utan det behövs extra tillskott varje månad.


Hela anläggningen är mycket enkel och sovplatserna verkligen ingen höjdare. Man gör så gott man kan för dem som bor där. Där finns en på bakgården där man odlar grönsaker som kan användas i matlagningen. Till centrat kommer också varje dag 40-tal personer som får ett mål mat. Under pandemin hjälpte man upp till 600 familjer dagligen med mat. På platsen finns också en byggnad där man samlar 90 barn. Det är en förskola för barn i åldern 2-5 år, finansierad med offentliga medel. 


Det här är en plats för människor vars tid för utbildning och arbete har runnit i väg. Men det är ändå en mycket viktig uppgift att på ett omtänksamt och kärleksfullt sätt försöka ta hand om människor som drabbats av funktionshinder och människor vars framtid redan är förbi.

Beauty for Ashes prisoner rehabilitation for women


Beauty for Ashes är namnet på en organisation som också har en nära anknytning till Jubilee Church. Man arbetar med rehabilitering av kvinnor som suttit i fängelse. Verksamheten leds av ett team hängivna kvinnor. Man försöker återrehabititera kvinnor som suttit i fängelse genom ett program som bygger på kristen grund.


Verksamheten finns i två förhyrda fastigheter i området Salt River. Det är ljusa och fina lokaler som ger besökaren en känsla av omsorg och omhändertagande. Man vet att återfallsfrekvensen efter frigivning är 88 procent. Arbetet sker i nära samarbete med det stora fängelset Pollsmoor i Kapstaden (där Mandela vistades en tid). Inför en frigivning tar man kontakt med fängelset och erbjuder dem som vill en rehabilitering genom hjälp till utbildning och arbete och genom ett omhändertagande under en kortare eller längre övergångstid. Man klargör väldigt tydligt vilka villkor som gäller om en person vill få hjälp från Beuty for Ashes. Verksamheten har pågått sedan 1996 och mer än 300 kvinnor har på detta sätt fått ett nytt liv.

Ett tidigare projekt - en skola på Madagaskar


Ett av SkolbarnAfrikas avslutade projekt är skolbygget på Madagaskar 2018. Uppe i det nordvästra hörnet av Madagaskar, nära Nosy Be, finns ett litet samhälle som heter Ampamata. Där bor ett antal fattiga fiskare. Byn är mycket outvecklad. Den kan endast nås med båt. Där startades en skola för ett antal år sedan med en lärare och ett 30-tal barn. Skolan byggdes med bamburör och flygblad. Byggnaden fungerade när det var torrt väder. Men när de häftiga monsunregnen kom, dränktes skolan i vatten och barnen fick sitta i lera och sörja.

 

SkolbarnAfrika fick, via kontakterna i Sydafrika, vetskap om situationen. Även om vår verksamhet i första hand är koncentrerad till Sydafrika insåg vi behovet och beslöt oss för att hjälpa till. En grupp frivilliga medarbetare från Sydafrika reste till Ampamata i juli 2018 och byggde då en helt ny skola på 80 m2 med två klassrum med cementgolv, väggar, dörrar och fönster och ett stabilt plåttak. SkolbarnAfrika svarade för inköp av allt byggmaterial och för transporterna. Kostnaden uppgick till 57 000 kr och möjliggjordes bl.a. genom en generös gåva på 50 000 från ByggRex i Väst AB.

 

Det blev en stor fest när skolan var klar och kunde invigas. Vi är mycket tacksamma för att de extremt fattiga barnen i Ampamata nu fått tillgång till en riktigt fin skola.

SkolbarnAfrikas skolbygge på norra Madagaskar finasierat av Byggrex AB

Vill du stödja ett projekt?


Det gör du enklats genom att skicka en gåva till

bankgiro 255-6033 eller plusgiro 592345-3.

Du kan också betala till Paypal: info@skolbarnafrika.se

Märk din inbetalning med namn och adress (så att du kan få skattereduktion). Skriv också vilket projekt du vill stödja.